01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Grad Samobor je Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 12/22) preuzeo obvezu sufinanciranja cijene javne usluge za korisnike usluge koji su temeljem Odluke o komunalnoj naknadi i posebnih propisa oslobođeni plaćanja komunalne naknade te će za te korisnike Grad Samobor plaćati fiksni dio cijene javne usluge, a korisnici će plaćati samo varijabilni dio cijene.

Grad Samobor subvencionirat će cijenu javne usluge u visini cijene obvezne minimalne javne usluge i za korisnike koji su primatelji zajamčene minimalne naknade temeljem kriterija iz popisa kojima se uređuje socijalna skrb, a sukladno podacima nadležnog centra za socijalnu skrb.

Grad Samobor preuzima i sufinanciranje cijene javne usluge za korisnike usluge kategorije kućanstvo koji u kućanstvu imaju dijete do dvije godine te za one čiji član kućanstva koristi pelene za inkontinenciju. Tim građanima Grad Samobor sufinancira cijenu javne usluge u visini 50% iznosa cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilnog dijela).