01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Samobora primjenjuje se od 1. listopada 2023. godine.

Zakonom o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 84/21) određena je struktura i načela određivanja cijene javne usluge te, sukladno zakonskim odredbama, ukupnu cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio).
 
Cijenu obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) definirao je Grad Samobor Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 12/22 – dalje u tekstu Odluka), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Samobora. Odluku možete preuzeti ovdje.
 
Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) za korisnika usluge kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području grada Samobora i iznosi 9,38 eura mjesečno bez PDV-a, a za korisnika usluge koji nije kućanstvo 10,60 eura mjesečno bez PDV-a. Na navedene cijene obračunava se PDV u iznosu od 13%.
 
Cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) odredio je davatelj javne usluge - Komunalac d.o.o. novim Cjenikom javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je ista jedinstvena za sve korisnike kategorije kućanstvo i sve korisnike kategorije koja nije kućanstvo, a iznosi 0,018 eura bez PDV-a po litri zaduženog spremnika. Cjenik možete preuzeti ovdje.
 
Ukupan iznos varijabilnog dijela cijene ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju od mjesec dana. Korisnici mogu utjecati na iznos varijabilnog dijela cijene ovisno koji volumen spremnika koriste, koliko puta prazne spremnik ili koliko puta koriste otpadomjer te odvajaju li otpad. Odvajanjem otpada, smanjuju se količine miješanog komunalnog otpada pa će svi koji odvajaju predavati na odvoz manju količinu miješanog komunalnog otpada, a time i smanjiti iznos varijabilnog dijela cijene. Korisnicima je omogućena predaja odvojeno sakupljenog otpada bez naknade ili na kućnom pragu ili na zelenim otocima te u reciklažnom dvorištu kod sajmišta.
 
Na području grada Samobora koriste se sljedeće vrste spremnika za miješani komunalni otpad:
1. Kante od 80, 120 i 240 litara
Sve kante čipirane su od strane davatelja javne usluge. U vrijeme redovnog odvoza utvrđenog rasporedom, korisnik ima mogućnost iznijeti kantu na odvoz ili ne iznijeti, ovisno o njegovoj odluci. Ukoliko korisnik iznese kantu na odvoz, ista će biti očitana putem čipa te će cjelokupni volumen kante biti uračunat u varijabilnom dijelu cijene kao jedno pražnjenje.
Primjer izračuna cijene javne usluge: Ako korisnik kategorije kućanstvo ima kantu od 120 litara i iznio ju je na pražnjenje dva puta u mjesecu, predao je ukupan volumen otpada od 2x120=240 litara. Volumen od 240 litara množi se s cijenom jednog pražnjenja spremnika po litri koja iznosi 0,018 eura bez PDV-a, što iznosi 240x0,018=4,32 eura bez PDV-a. Ukupna cijena javne usluge iznosit će: Fiksni dio u iznosu 9,38 eura + varijabilni dio u iznosu od 4,32 eura = 13,70 eura bez PDV-a. Na navedenu cijenu obračunava se PDV u iznosu od 13%.
 
2. Spremnici od 1100 litara
Na sve spremnike od 1100 litara ugrađeni su uređaji koje nazivamo otpadomjerima. Otpadomjer je uređaj koji evidentira odlaganje otpada za svakog korisnika zasebno. Otpadomjeri na spremnicima od 1100 litara otvaraju se putem ključa, dodijeljenog svakom korisniku. Volumen pretinca otpadomjera u kojeg se odlaže otpad iznosi 30 litara. Korisnici u pretinac otpadomjera ne mogu odložiti vrećicu volumena većeg od 30 litara. Jedno otvaranje otpadomjera evidentira se u sustavu kao predaja otpada volumena 30 litara.
Primjer izračuna cijene javne usluge: Ako korisnik kategorije kućanstvo odlaže otpad u otpadomjer jedanput tjedno, u jednom mjesecu odložit će ga četiri puta te je predao ukupan volumen otpada od 4x30=120 litara. Volumen od 120 litara množi se s cijenom jednog pražnjenja spremnika po litri koja iznosi 0,018 eura bez PDV-a, što iznosi 120x0,018=2,16 eura bez PDV-a. Ukupna cijena javne usluge iznosit će: Fiksni dio u iznosu 9,38 eura + varijabilni dio u iznosu od 2,16 eura = 11,54 eura bez PDV-a. Na navedenu cijenu obračunava se PDV u iznosu od 13%.
 
3. Polupodzemni spremnici
Na sve polupodzemne spremnike također su ugrađeni otpadomjeri. Otpadomjeri na polupodzemnim spremnicima otvaraju se putem kartice, dodijeljene svakom korisniku. Volumen pretinca otpadomjera u kojeg se odlaže otpad iznosi 25 litara. Korisnici u pretinac otpadomjera ne mogu odložiti vrećicu volumena većeg od 25 litara. Jedno otvaranje otpadomjera evidentira se u sustavu kao predaja otpada volumena 25 litara.
Primjer izračuna cijene javne usluge: Ako korisnik kategorije kućanstvo odlaže otpad u otpadomjer jedanput tjedno, u jednom mjesecu odložit će ga četiri puta te je predao ukupan volumen otpada od 4x25=100 litara. Volumen od 100 litara množi se s cijenom jednog pražnjenja spremnika po litri koja iznosi 0,018 eura bez PDV-a, što iznosi 100x0,018=1,80 eura bez PDV-a. Ukupna cijena javne usluge iznosit će: Fiksni dio u iznosu 9,38 eura + varijabilni dio u iznosu od 1,80 eura = 11,18 eura bez PDV-a. Na navedenu cijenu obračunava se PDV u iznosu od 13%.
 
Grad Samobor je Odukom odredio najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, a područje grada Samobora dijeli se na tri područja:
Područje I (obuhvaća grad Samobor (izuzev ulice Gradišće) i naselje Bregana)
Područje II (obuhvaća Ulicu Gradišće i naselja: Bobovica, Braslovje, Breganica, Bukovje Podvrško, Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Draganje Selo, Dragonoš, Drežnik Podokićki, Dubrava Samoborska, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Grdanjci, Gregurić Breg, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Klokočevec Samoborski, Konšćica, Kostanjevec Podvrški, Kotari, Lug Samoborski, Mala Jazbina, Mala Rakovica, Mali Lipovec, Manja Vas, Medsave, Molvice, Otruševec, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Podvrh, Prekrižje Plešivičko, Rakov Potok, Rude, Samoborski Otok, Savršćak, Slani Dol, Slapnica, Slavagora, Smerovišće, Sveti Martin pod Okićem, Šipački Breg, Velika Jazbina, Velika Rakovica, Veliki Lipovec, Vratnik Samoborski, Vrbovec Samoborski, Vrhovčak)
Područje III (obuhvaća naselja: Beder, Bratelji, Brezovac Žumberački, Budinjak, Cerovica, Dane, Golubići, Gornja Vas, Jarušje, Javorek, Kravljak, Noršić Selo, Novo Selo Žumberačko, Osredek Žumberački, Osunja, Poklek, Selce Žumberačko, Sječevac, Stojdraga, Šimraki, Tisovac Žumberački, Višnjevec Podvrški).