01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Komunalac d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicama na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Ponovna uporaba informacijama znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i to:

  • osobno u t.d. Komunalac d.o.o. radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
  • putem pošte na adresu Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, 10430 Samobor
  • putem elektroničke pošte na adresu: ana-basic@komunalac-samobor.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

Službenica za informiranje je Ana Bašić, dipl. novinar, specijalist za komunikaciju i poslovne procese, telefon 01/5554 327, e-mail: ana-basic@komunalac-samobor.hr

NAKNADA TROŠKOVA

Komunalac d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.