01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

2023_5_Radovi na izvanrednom održavanju prometnice Jelenščak - Podgaj u Gradskoj četvrti Cvjetno naselje - Perivoj u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavljuje Dokumentaciju za nabavu i troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za održavanje prometnice Jelenščak – Podgaj u GČ Cvjetno naselje – Perivoj u Samoboru.

Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati na e-mail nikola-tkalec@komunalac-samobor.hr

Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 8.11.2023. godine do 9:00 sati. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

03.11.2023.

2023_4_Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Usluge financijskog leasinga za najam komunalnog radnog stroja - 2 komada

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16 i 114/22 Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama objavio je Dokumentaciju za nabavu, troškovnik i obrazac tehničkih karakteristika na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima o dobivanju ugovora za Uslugu financijskog leasinga za komunalni radni stroj – 2 komada. Naručitelj je do 21.09.2023. godine dobio jednu primjedbu i objavio ju je na EOJN. Zbog izmjene Dokumentacije o nabavi, te obrasca – tehničkih karakteristika naručitelj pokreće novo prethodno savjetovanje. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora slati preko portala EOJN. Prethodno savjetovanje ostaje otvoreno do 02.10.2023. godine do 09:00 sati Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju.

25.09.2023.

2023_3_ Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Spremnici i kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada - dvije grupe

Sukladno čl. 198 st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22) i čl. 9 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 107/17, 144/20, 30/23) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi i (troškovnika)za postupak Spremnici i kontejneri za odvojeno sakupljanje otpada-dvije grupe. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 3.08.2023. godine.

31.07.2023.

2023_2_Izvanredno održavanje Ulice M.Gupca i Ulice P. Svačića u Samoboru

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 107/17, 144/20, 30/23) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavi i Troškovnika za postupak Izvanredno održavanje Ulice M. Gupca i Ulice P. Svačića u Samoboru. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 31.07.2023. godine.

25.07.2023.

2023_1_Opskrba električnom energijom

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23) Komunalac d.o.o. Samobor na svojim internetskim stranicama te na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Dokumentaciju o nabavu i Troškovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, sa svim uvjetima za dobivanje ugovora o javnoj nabavi opskrbe električnom energijom. Molimo sve primjedbe i sugestije vezane za predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za odabir i posebne uvjete za izvršenje ugovora poslati putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH do 29.05.2023. godine

23.05.2023.