01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)
 • Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)
 • Zakon o gradnji (NN 153/1320/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o cestama (NN 84/1122/1354/13148/1392/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/1180/13, 92/14, 64/15108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
 • Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20, 31/21)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15, 7/20, 140/20)
 • Uredba o gospodarenju baterijama i akumulatorima (NN 105/15, 57/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/1590/1660/1872/1881/20)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15, 56/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14107/1411/19, 7/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)

 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16)

 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)

 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21)

 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)