01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

1. Kako će se obračunavati cijena javne usluge u novom cjeniku?

Zakonom o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 84/21) određena je struktura i načela određivanja cijene javne usluge te, sukladno zakonskim odredbama, ukupnu cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) i cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). 

Cijenu obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) definirao je Grad Samobor Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 12/22 – dalje u tekstu Odluka), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Samobora.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) za korisnika usluge kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području grada Samobora i iznosi 9,38 eura mjesečno bez PDV-a, a za korisnika usluge koji nije kućanstvo 10,60 eura mjesečno bez PDV-a. Na navedene cijene obračunava se PDV u iznosu od 13%.

Cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) odredio je davatelj javne usluge - Komunalac d.o.o. novim Cjenikom javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je ista jedinstvena za sve korisnike kategorije kućanstvo i sve korisnike kategorije koja nije kućanstvo, a iznosi 0,018 eura bez PDV-a po litri zaduženog spremnika. Ukupan iznos varijabilnog dijela cijene ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju od mjesec dana. Korisnici mogu utjecati na iznos varijabilnog dijela cijene ovisno koji volumen spremnika koriste, koliko puta prazne spremnik ili koliko puta koriste otpadomjer te odvajaju li otpad. Odvajanjem otpada, smanjuju se količine miješanog komunalnog otpada pa će svi koji odvajaju predavati na odvoz manju količinu miješanog komunalnog otpada, a time i smanjiti iznos varijabilnog dijela cijene. Korisnicima je omogućena predaja odvojeno sakupljenog otpada bez naknade ili na kućnom pragu ili na zelenim otocima te u reciklažnom dvorištu kod sajmišta.

2. Što je Izjava o načinu korištenja javne usluge?

Izjava je obrazac kojim se davatelj javne usluge i korisnik usluge usuglašavaju oko bitnih sastojaka ugovora. Izjava sadrži stupac Prijedlog davatelja javne usluge u kojem su već ispunjeni podaci korisnika i volumeni spremnika koje korisnik koristi te stupac Očitovanje korisnika usluge, kojeg ispunjavaju korisnici. 

Komunalac d.o.o. omogućuje, korisnicima kojima je to prihvatljivo, davanje Izjave elektroničkim putem. Ispunjeni i potpisani obrazac Izjave korisnici mogu dostaviti skeniran na e-mail adresu izjava@komunalac-samobor.hr, a onima kojima to nije prihvatljivo, izjavu mogu poslati i poštom na adresu Ulica 151. samoborske brigade HV 2 ili dostaviti osobno na Info pult Komunalca d.o.o. 

Važno je naglasiti da u slučaju kad korisnik ne dostavi Izjavu, smatra se da istu prihvaća prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada.

3. Što je otpadomjer, gdje se sve ugrađuju otpadomjeri i kako se otvaraju?

Otpadomjer je uređaj koji evidentira odlaganje otpada za svakog korisnika zasebno. Koristi se na način da svaki korisnik otključava pretinac otpadomjera putem dodijeljene mu kartice ili ključa i u njega odlaže vrećicu volumena od najviše 25 litara do 30 litara.

Otpadomjeri se ugrađuju na sve spremnike od 1100 litara u višestambenim zgradama i na polupodzemne spremnike u Ulici Matijaša Korvina i Ulici 9. svibnja. 

Otpadomjeri na spremnicima od 1100 litara otvaraju se putem ključa. Volumen pretinca otpadomjera u kojeg se odlaže otpad iznosi 30 litara. Korisnici, dakle, u pretinac otpadomjera ne mogu odložiti vrećicu volumena većeg od 30 litara. Jedno otvaranje otpadomjera evidentira se u sustavu kao predaja otpada volumena 30 litara.

Otpadomjeri na polupodzemnim spremnicima otvaraju se putem kartice i njihov volumen iznosi 25 litara. Korisnici, dakle, u pretinac otpadomjera ne mogu odložiti vrećicu volumena većeg od 25 litara. Jedno otvaranje otpadomjera evidentira se u sustavu kao predaja otpada volumena 25 litara.

4. Zašto se uvode barkodovi u reciklažnom dvorištu?

Barkodovi se uvode zbog prilagodbe zakonskim odredbama, te zbog sprječavanja korištenja reciklažnog dvorišta za one koji nisu korisnici javne usluge, koji nisu korisnici iz kategorije kućanstvo i koji nisu s područja grada Samobora.

Komunalac je dužan voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), u kojem je u članku 86. određeno da je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu, dok Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 106/2022), u članku 10., određuje da evidencija o preuzetom komunalnom otpadu, između ostalog, sadrži podatke o korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Barkod je svakom korisniku dostavljen uz račune, a nalazi se u gornjem lijevom dijelu obrasca računa.

5. Postoji li mogućnost zaprimanja računa putem e-maila?

Komunalac je uveo uslugu slanja računa u elektroničkom obliku na e-mail adresu korisnika.

Korisnici koji žele zaprimati račune na e-mail adresu, a ne u papirnatom obliku na kućnu adresu, trebaju ispuniti i potpisati obrazac Suglasnosti za prihvat računa u elektroničkom obliku. Obrazac je svim korisnicima javne usluge dostavljen uz račune, a može se preuzeti i na web stranici Komunalca. Ispunjenu i potpisanu suglasnost potrebno je dostaviti na e-mail adresu naplata@komunalac-samobor.hr ili osobno na Info pult Komunalca.

6. Kako će se odvoziti glomazni otpad u 2023. godini?

Glomazni otpad sakupljat će se po gradskim četvrtima i naseljima u terminima koji su točno definirani u rasporedu sakupljanja otpada za 2023. godinu. Svaka gradska četvrt ili naselje, imaju određen jedan tjedan u godini kada će se na njihovom području prikupljati glomazni otpad. Za odvoz glomaznog otpada će se, kao i do sada, podnositi zahtjev, najkasnije tjedan dana prije početka odvoza u toj gradskoj četvrti ili naselju. Obrazac zahtjeva dostupan je na web stranici i na Info pultu Komunalca.

Osim promjene koja se odnosi na uvođenje rasporeda odvoza glomaznog otpada po gradskim četvrtima i naseljima, uvodi se i novi način samog sakupljanja tog glomaznog otpada. Naime, korisnicima više neće biti dostavljen kontejner, već će na dogovoreni dan odvoza biti potrebno odložiti glomazni otpad uz kolni ulaz unutar dvorišta ili drugu prethodno dogovorenu lokaciju. Svakog podnositelja zahtjeva kontaktirat će djelatnici Službe gospodarenja otpadom i dogovoriti detalje oko preuzimanja otpada.

Građani će, kao i do sada imati pravo odložiti do 5 m³ otpada. Glomazni otpad neće biti preuzet ukoliko korisnik nije predao zahtjev te ako odloženi otpad nije glomazni otpad (građevinski otpad, biootpad, opasan otpad i sve one vrste otpada koje ne pripadaju kategoriji glomaznog otpada). Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom nalazi se na poleđini zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Pravo na besplatno preuzimanje glomaznog otpada s kućnog praga ostvaruju  isključivo korisnici javne usluge kategorije kućanstvo, dok su pravne osobe dužne glomazni otpad predavati ovlaštenom sakupljaču uz predviđenu prateću dokumentaciju.