01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

U Službi održavanja javnih površina i prostora obavljaju sljedeći poslovi:

  • održavanje i popravci javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
  • održavanje javnih zelenih površina 
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje čistoće javnih površina
  • sanacija divljih odlagališta
  • monitoring saniranog odlagališta neopasnog otpada Trebež.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste).

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice ili slično).

Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje, čišćenje i popravci tih građevina, uređaja i predmeta (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značenja).

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća strojno i ručno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod sanacijom divljih odlagališta podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada s divljih odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje divljeg odlagališta.

Monitoring saniranog odlagališta neopasnog otpada Trebež podrazumijeva provođenje aktivnosti kvalitetnog održavanja cijelog sustava narednih 20 godina po završetku radova na sanaciji, a koji su završeni 2016. godine.

Također, poslove održavanja javnih površina obuhvaća i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog igrališta NK Samobor, dezinsekciju, dezinfekciju, deratizaciju i higijeničarsko veterinarsku zaštitu te blagdansko uređenje grada Samobora.

Održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni i prolazima

Održavanje parkovnih klupa, pješačkih mostova i putova u parkovima, održavanje stubišta, žardinjera, parkovnih košarica za otpad, održavanje oglasnih ploča i staklenih vitrina za oglašavanje po mjesnim odborima i gradskim četvrtima, održavanje i uređenje dječjih igrališta u vidu postave antistres podloga, održavanje nadstrešnica na stajalištima autobusa, spomenika, postava i održavanje ploča s oznakama Grada, imenima ulica i trgova te održavanje meteorološkog stupa na Trgu Matice Hrvatske i vidikovca na Anindolu.

Održavanje javnih objekata i uređaja

Pod održavanjem javnih objekata i uređaja podrazumijeva se održavanje sljedećih objekata:

 fontana na Trgu Matice Hrvatske, 
 fontana na Tržnici Samobor
 fontana na križanju Ulice Ivana Perkovca i Ulice Milana Langa
 zdenac na Trgu kralja Tomislava 
 sunčani sat na Šetnici uz mlinove.

Održavanje spomenika

Na području Grada Samobora postoji 25 spomenika i spomen obilježlja za koje se vode poslovi tekućeg održavanja, održavanja čistoće spomenika i njegove neposredne okoline. Također, u vidu održavanja obavlja se uklanjanje otpadaka, uvelih vijenaca, ostataka svijeća i sl.

Održavanje javnog WC-a

U nadležnosti t.d. Komunalac d.o.o., Samobor obavljaju se poslovi tekućeg održavanja, dezinfekcije i čišćenja prema potrebi na 2 lokacije u Gradu Samoboru:

 javni WC u Ulici Sv. Ane
 javni WC u Milakovićevoj ulici

Sanacije

Sanacije zelenih površina vrše se na lokacijama koje su oštećene raznim prekopima te nedozvoljenim prelascima automobila i kamiona za koje su potrebni veći zahvati.