01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

U službi gospodarenja otpadom obavljaju se sljedeći poslovi:

  • sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada
  • sakupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada
  • sakupljanje i odvoz reciklabilnog komunalnog otpada
  • skupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
  • upravljanje i održavanje lokacije Trebež
  • upravljanje reciklažnim dvorištem
  • obrada otpada
  • pružanje i drugih usluga pravnim i fizičkim osobama. 

Pod miješanim komunalnim otpadom razumijeva se otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Pod biorazgradivim komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.

Pod reciklabilnim komunalnim otpadom podrazumijeva se otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (nrp. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

Pod krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom podrazumijeva se predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenog skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Pod obradom otpada podrazumijevaju se postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja.