01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, Grad Samobor, za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora. Grad Samobor je jedini osnivač društva i stopostotni vlasnik, a društvo je svrstano, prema članku 5. Zakona o računovodstvu, u srednje velike poduzetnike. 

U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) i Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (Sl. vijesti Grada Samobora broj 2/19 i 6/19) trgovačkom društvu Komunalac d.o.o., Samobor povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti na području Grada Samobora:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. Održavanje javnih zelenih površina

4. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

5. Održavanje groblja

6. Održavanje čistoće javnih površina

7. Održavanje javne rasvjete 

8. Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

9. Usluge javnih tržnica na malo

10. Usluge ukopa pokojnika

11. Prigodno ukrašavanje grada

12. Sanacija divljih odlagališta

13. Monitoring saniranog odlagališta neopasnog otpada Trebež

14. Obavljanje dimnjačarskih poslova

U skladu s člankom 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) trgovačko društvo Komunalac d.o.o., Samobor obavlja djelatnost upravljanja nekretninama (stambenim zgradama) na području Grada Samobora i Grada Sveta Nedelja.