01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Odvoz glomaznog otpada u 2022. godini

30
03
Odvoz glomaznog otpada u 2022. godini

Odvoz glomaznog otpada počinje 1.4.2022. godine.

Za narudžbu kontejnera potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za odvoz glomaznog otpada, koji se može preuzeti ovdje. Zahtjevi se dostavljaju na e-mail adresu glomazni@komunalac-samobor.hr ili na Info pult društva, a isti će se zaprimati do 30.9.2022. godine.
 
Korisnici javne usluge prikupljanja otpada imaju pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada putem kontejnera od 5 m³ jedanput godišnje. Preuzimanje glomaznog otpada u okviru javne usluge odnosi se na fizičke osobe. Pravne osobe dužne su glomazni otpad predavati ovlaštenom sakupljaču uz predviđenu prateću dokumentaciju.
 
Posebnu pažnju treba obratiti na popis predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom, a koji se nalazi na poleđini zahtjeva budući da u kontejner za glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati građevinski otpad poput šute, cigle, kamena, crijepa, azbestnih ploča, građevinskih pločica, problematični otpad poput akumulatora, baterija, pesticida, boja, lijekova te biootpad, odnosno granje, lišće, stabla, travu i slično.
 
Molimo korisnike da se pridržavaju uputa i da u kontejnere odlažu isključivo glomazni otpad jer će, u slučaju da se prilikom preuzimanja u kontejneru uoči nedozvoljena vrsta otpada, korisniku biti dostavljen račun za zbrinjavanje otpada.