01/5554-300 01/5554-333
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Održano predavanje na temu razvrstavanja otpada u Samoboru

31
01
Održano predavanje na temu razvrstavanja otpada u Samoboru

Predavanje na temu razvrstavanja otpada u Samoboru održano je u utorak 30. siječnja 2018. godine u POP UP kinu na Autobusnom kolodvoru Samobor. Predavanje, koje je organiziralo Pučko otvoreno učilište Samobor u sklopu Građanskog utorka, održao je direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Ivica Karoglan.

Osvrnuvši se na novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koja je donesena od strane Gradskog vijeća Grada Samobora 25. siječnja 2018. godine i usklađena sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, direktor Ivica Karoglan objasnio je da ista stupa na snagu 1. veljače 2018. godine i propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Napomenuvši da je krajnji rok za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta 1. studenog 2018. godine, a koji podrazumijevaju nabavu potrebne komunalne opreme i vozila, uvođenje sustava digitalne evidencije odvoza, osiguravanje funkcioniranja mobilnih reciklažnih dvorišta te podjelu komunalne opreme korisnicima, direktor Ivica Karoglan najavio je da će korisnicima u obiteljskim kućama spremnici za biootpad, papir i plastiku biti podijeljeni bez naknade do spomenutog roka. Shodno tome, u tijeku je postupak nabave 23 tisuće predmetnih spremnika, a svoje spremnike za biootpad već su dobili korisnici u dijelu Kolodvorskog naselja.

Za potrebe odvojenog prikupljanja otpada u višestambenim zgradama, nabavit će se i postaviti ECOdipovi, odnosno polupodzemni kontejneri te žičani boksevi s vrtuljkom. Za manje skupove stambenih jedinica do 25 stanova, koristit će se boksevi, dok će za skupove zgrada s više od 25 stambenih jedinica biti korišteni polupodzemni kontejneri.

U nastavku predavanja, direktor Ivica Karoglan podsjetio je da je Komunalac već godinama intenzivno radi na promociji i edukaciji građana o potrebi odvajanja otpada putem izdavanja letaka i brošura, emisija EKO EHO i EKO minuta u programu Radio Samobora te edukacije djece u vrtićima i školama. S ciljem poticanja građana na odvajanje biootpada, Komunalac je proteklih godina podijelio zainteresiranim korisnicima, bez naknade, ukupno 1600 kompostera.

Podsjetivši da građani za potrebe odvajanja otpada već godinama mogu koristiti i reciklažno dvorište i 56 zelenih otoka na području grada Samobora, direktor je najavio i početak korištenja dva mobilna reciklažna dvorišta, koja je Komunalac već nabavio. Odvojeno prikupljeni otpad privremeno će se, do izgradnje Reciklažnog centra grada Samobora ''Trebež'', razvrstavati u šatoru površine 400 četvornih metara, koji je postavljen kod sajmišta i opremljen prešom te balirkom za papir i plastiku.

U svezi izgradnje spomenutog reciklažnog centra, direktor Ivica Karoglan objasnio je da će ista biti podijeljena u četiri etape za što su već dobivene građevinske dozvole.

Direktor Karoglan potvrdio je da se, unatoč velikim financijskim obavezama koje iziskuje novi zakon, cijena odvoza otpada u Samoboru neće povećavati, što smatra svojevrsnom stimulacijom za savjesne građane, a vremenom će se kažnjavati oni koji ne poštuju nova pravila i obaveze.

Po završetku predavanja direktor Ivica Karoglan odgovarao je na pitanja nazočnih te pozvao sve građane grada Samobora na suradnju i odgovorno ponašanje prema okolišu jer želimo i volimo čisti Samobor.