01/3361-255 01/3360-886
komunalac@komunalac-samobor.hr Ulica 151. samoborske brigade HV 2
Radno vrijeme pon-pet 7 - 15
povratak

Izjava o načinu korištenja javne usluge

21
09
Izjava o načinu korištenja javne usluge

Obavještavamo građane Grada Samobora da je trgovačko društvo Komunalac d.o.o. započelo s podjelom obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te će im isti uskoro biti dostavljen na kućne adrese.

Obrazac će biti dostavljen u dva istovjetna primjerka, koje je potrebno ispuniti te potpisati i vratiti u trgovačko društvo Komunalac d.o.o. u roku od 15 dana od dana zaprimanja (datum zaprimanja nalazi se na omotnici).
 
Vraćaju se oba ispunjena i potpisana primjerka, a Komunalac d.o.o. će, kao davatelj javne usluge na području Grada Samobora, također potpisati i ovjeriti oba obrasca te će jedan primjerak zadržati, a drugi vratiti.
 
Ispunjavanje Izjave obveza je propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Samobora. Važno je naglasiti da Izjava predstavlja bitan sastojak ugovora o korištenju javne usluge prema kojem će, kada se počne primjenjivati novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, biti obračunavana cijena javne usluge.
 
O početku primjene novog cjenika građani će biti obaviješteni najmanje 30 dana prije njegovog stupanja na snagu. Cjenik je dostupan na šalteru reklamacija trgovačkog društva Komunalac d.o.o. te u privitku, gdje možete pogledati i obrazac Izjave, a upute o ispunjavanju dostavljaju se na kućne adrese uz samu Izjavu.